ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางอธิชา ขันทะผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,13:58  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง๒๓๑๐๒ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ปานมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2561,23:12  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การออมและการลงทุน
ชื่ออาจารย์ : นายปริญญา แก้วหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2558,08:12  อ่าน 834 ครั้ง
รายละเอียด..