ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศุภวรรณ มหาเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุพรรณี ดีเลิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวจินตนา โฉมมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายศักดา ส่องศิริ
ครูผู้ช่วย