ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวภัคณภัทร นมัสโก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมัคร นำสงค์
ครู คศ.3

นางนิตยา ปานมีศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายชิษณุพงศ์ อัมรารัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวชมภูนุช โสภาพรม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0