ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมกฤษ สังข์วงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนัฐพล ขวาของ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0