ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประภาพร แคพล่า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกุญชร นำสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายปริญญา แก้วหาญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศันสนีย์ แซงบุญเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0