ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอธิชา ขันทะผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเบญจพร ทองแถม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนัฐกาญจน์ ขาวสะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวกรรณิกา บุตรชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวกรรณิการ์ พันทุมมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ
ครูผู้ช่วย