ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิมล พลทะอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์
ครู คศ.3

นางนิศากร บุญญานาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2