ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพัญจน์ชิต สุทธิ์สาวก์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประดับศรี พจนพิมล
ครู คศ.3

นางสาวกชภัส ศรีต้นวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรำไพ นันทะ
ครู คศ.1