ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
มัธยมศึกษาตอนต้น  หลักสูตรภาคบังคับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มี 4 แผนการเรียน
 1. แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
 2. แผนการเรียนภาษา - คอมพิวเตอร์
 3. แผนการเรียนการงานอาชีพ 
     (MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย )
 4. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์  - ธุรกิจ 
    (MOU กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย )