ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ  ( Mission)                  

 

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้บรรลุมาตรฐานการศึกษา  โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

2.  ส่งเสริมการบริการ  จัดการเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  ร่วมสืบสานงานในพระราชดำริ  โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ   บูรณาการสู่การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ      

4. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  และการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์  (Goal)                     

1. นักเรียนร้อยละ  90  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีทักษะในการดำรงชีวิต บนพื้นฐานของความเป็นไทย และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ  และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ  ตามมาตรฐานที่กำหนด

3.  ครูร้อยละ 90  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  บูรณาการกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครบทุก

กลุ่มสาระ 

4. ครู  บุคลากร และนักเรียนทุกคน  ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  โดยการสนับสนุนจากทุกฝ่าย 

5. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษา  และให้บริการ บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ