ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ.  2519  ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาออกสู่ตำบลและท้องถิ่นห่างไกล

สถานที่ตั้ง  โรงเรียนตั้งอยู่ชายทุ่งด้านทิศใต้ของบ้านโคกคอน  หมู่ที่ 6 ตำบลโคกคอน  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ห่างจากบ้านโคกคอนประมาณ  500 เมตร ห่างจากตัวอำเภอท่าบ่อประมาณ  13 กิโลเมตร เป็นสาธารณประโยชน์ที่สภาตำบลโคกคอนยกให้กรรมสิทธิ์ของกรมสามัญศึกษาและได้รายงานขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ

การดำเนินงานจากเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ.  2519 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านโคกคอนซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาให้อาคารเรียนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  และโรงเรียนท่าบ่อให้ความอนุเคราะห์ด้านครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้  กระดานดำ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน  31  คน เป็นชาย  21 คน  และ หญิง   จำนวน  10  คน มีครู จำนวน  2 คน คือ  ประพันธ์ บุรมรา ตำแหน่งครูช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าบ่อ  มาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  และนายเฉลียว  นันทโพธิเดช  มาช่วยราชการ  ปลายปี  2519  กรมสามัญศึกษาได้ส่งข้าราชการครูมาปฏิบัติราชการ  2  คน

คือ  นางสะอาด    นาคเสน  และนางสาวอุไรวรรณ   ยะงาม  ส่วนนายเฉลียว  นันทโพธิเดช  ได้ขอไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิม  ปีเดียวกันได้จัดสรรอัตราครูจ้างประจำ  1  อัตรา

ปีงบประมาณ  2521  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้

1.  อาคารเรียนชั่วคราว  แบบ    104  จำนวน  1  หลัง

2.  บ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง

3.  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนแบบ   8  ที่  จำนวน  1   หลัง  (ปัจจุบันรื้อแล้ว)

ปีงบประมาณ  2522  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  106  ต.  จำนวน  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2525  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  มีเงินเหลือจ่าย

                                   ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลชั่วคราว  จำนวน  1  สนาม

ปีงบประมาณ  2527  โรงเรียนเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก (คปล)   ได้รับจัดสรร

                                  งบประมาณ คือ

                                         1.  ถังเก็บน้ำฝน  คสล.  แบบ   ฝ.  33  จำนวน  3  หน่วย

                                         2.  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนแบบ  106  ต.  3   ห้องเรียน

                                         3.  สร้างสนามฟุตบอล   1   สนาม

ปีงบประมาณ  2528  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้

                                                 1.  ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน   102/27  จำนวน  1  หลัง

                                                 2.  ก่อสร้างหอถังประปาขนาดเล็กพร้อมเดินท่อ  1  หน่วย

                                                 3.  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2530  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2531 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.)

ปีงบประมาณ  2532  ก่อสร้างโรงจอดยวดยาน โดยรื้อโรงเรียนอาคารเรียนชั่วคราวที่สภาตำบลก่อสร้าง

                                  ให้มาจัดสร้าง  จัดทำศาลาเอนกประสงค์และเรือนเพาะชำโดยเงินอุดหนุนจัดทำ

                                   พุทธสถานโดยเงินบริจาค

ปีงบประมาณ  2532  เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม  (มพชส.)

ปีงบประมาณ  2533  ได้รับจัดสรรงบประมาณขุดลอกสระ  1  แห่ง

ปีงบประมาณ  2534  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ  6  ที่  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2535  เข้าโครงการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

1.             ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามบาตรเกตบอล  1  สนาม

2.             สร้างโรงจอดยวดยานหลังที่  2  ด้วยเงินบริจาค

3.             สร้างโรงเรือนโคขุน  เลี้ยงกบ  บ่อเลี้ยงปลา  เพิ่มเติมเรือนเพาะชำ ด้วยเงินบริจาค

ปีงบประมาณ  2536  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้

                                                1.  ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียนแบบ  8  คน  จำนวน  4   หลัง

                                                2.  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  108ล/30  จำนวน  1 หลัง

                                                3.  ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก  ขนาด   1  ตัน(ดีเซล)

                                                     พร้อมหลังคาอะลูมิเนียมจำนวน  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2537  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้

1.             ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  108ล/30  จำนวน  1  หลัง

2.             ค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  จำนวน  1  หลัง

3.             จัดทำถนนคอนกรีตจากหน้าประตูโรงเรียนเข้าสู่อาคารเรียน  ยาว  220  เมตร

4.             ถังเก็บน้ำฝน ฝ33  จำนวน  2  ชุด

5.             โทรทัศน์สีขนาด  20  นิ้ว  จำนวน  4  เครื่อง

6.             เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขนาด  18  นิ้ว  จำนวน  2  เครื่อง

7.             กล้องถ่ายวีดีโอ  จำนวน  1  เครื่อง

8.             ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน  6  รายการ

9.             ดนตรีสากล  จำนวน  1  ชุด

ปีงบประมาณ  2538  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้

1.             รถจักรยานยนต์  ขนาด  90  ซีซี  จำนวน  1  คัน

2.             ถังเก็บน้ำฝนไฟเบอร์กลาส  จำนวน  3  ถัง

3.             ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน  14  รายการ

4.             ครุภัณฑ์วิชาชีววิทยา  จำนวน  14  รายการ

5.             ครุภัณฑ์วิชาฟิสิกส์    จำนวน  19  รายการ

6.             ครุภัณฑ์วิชาเคมี  จำนวน  7  รายการ

ปีงบประมาณ  2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้

1.             อาคารหอประชุมโรงอาหาร  แบบ  100/27  จำนวน  1  หลัง

2.             วิทยุโทรทัศน์  จำนวน  1  เครื่อง

ปีงบประมาณ  2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้

1.             อาคารเรียนแบบ  216ล(ปรับปรุง 29)  จำนวน  1  หลัง

2.             จานรับดาวเทียมจากกรมสามัญศึกษา  1  ชุด  พร้อมทีวี  12  เครื่อง

3.             เครื่องคอมพิวเตอร์  11  ชุด

ปีงบประมาณ  2543  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  1  สนาม

ปีงบประมาณ  2550  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  1  สนาม

ปีงบประมาณ  2552  ไดรับจัดสรรห้องปฏิบัติการ                                                      จำนวน  2  ห้อง

(ภาษาไทย     1  ห้อง  และห้องคณิตศาสตร์   1  ห้อง)

ปีงบประมาณ  2553  ไดรับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

1.             เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์                     จำนวน                   1  เครื่อง

2.             เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู                                   จำนวน                   2  เครื่อง

3.             เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นในห้องสมุด      จำนวน                   2  เครื่อง

4.             เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน                         จำนวน                   20  เครื่อง

5.             โต๊ะคอมพิวเตอร์  สำหรับครู                                    จำนวน                   1  ตัว

6.